Användarvillkor

EpSpot AB:s (”EpSpot”) allmänna avtalsvillkor gällande köp av Elektricitet.

Giltiga fr.o.m. 2018-04-19

Ditt avtal med EpSpot

1.1 EpSpot AB erbjuder fysiska och juridiska personer att köpa el från Elektricitets-uttag som är knutna till EpSpots tjänst.

1.2 Med ”EpSpot” menas EpSpot AB, Aluddsparken 7D, 11265 Stockholm, med organisationsnummer 556965-5391.

1.3 Med ”EpSpots tjänst” menas tjänster tillgängliga genom www.epspot.com och associerade domäner, och associerade applikationer.

1.4 Med ”EpSpot uttag” menas Elektricitets uttag som tillhandahålls av partners till EpSpot i enlighet med gällande standarder och föreskrifter, som märkts med unikt EpSpot identifikationsnummer, och som är uppkopplat till och verifieras av ”EpSpots tjänst”.

1.5 Med ”EpSpot partner” menas de samarbetspartners till EpSpot som har uppfört EpSpot uttag på fastighet i syfte att göra elektrisk ström tillgänglig via EpSpots tjänst.

1.6 Ditt användaravtal med EpSpot utgörs av detta avtal.

1.7 Ytterligare avtal. I vissa fall behöver du ingå ytterligare avtal direkt med EpSpot partner för att få köpa Elektricitet i deras anläggning via EpSpots tjänst.

Ingående av avtal

2.1 För att nerladda EpSpots mjukvara eller använda EpSpots tjänst måste du först acceptera detta avtal. Detta avtal accepteras (a) när du klickar för att acceptera villkoren, (b) när du nerladdar mjukvara från EpSpots tjänst eller använder EpSpots tjänst. Du rekommenderas att spara en personlig kopia av detta avtal, men du kan också nerladda dom när du vill från din kontosida hos www.epspot.com. Dessa avtal gäller från och med acceptdatum och till och med avtalet avslutats av Dig eller av EpSpot.

2.2. Du kan inte acceptera avtalet om du inte har tillräcklig ålder för att ingå avtal.

Ändring av avtal

3.1 EpSpot uppdaterar avtalet från tid till annan. Uppdateringarna publiceras alltid på hemsidan www.epspot.com och blir gällande vid publicering. Kontrollera därför avtalet med jämna mellanrum. Du har alltid rätt att avbryta avtalen enligt paragrafen om avbrytande av avtal.

Licens

4.1 Gällande under detta avtal har du rätt att använda EpSpots tjänst och EpSpots mjukvaror.

4.2 Restriktioner

Du får inte och godkänner att inte

(a) Vidare licensiera, sälja, tillåta användande, hyra ut, exportera eller importera, distribuera eller överföra rättigheter till tredje part.

(b) göra, orsaka, tillåta förändringar och kopior, eller förbättringar, översättningar, reverse-engineering, de-kompilering isärtagande, avkryptering, emulering, hackning, försök att klarlägga källkod, protokoll som utgör hela eller beståndsdel i EpSpots tjänst eller tillhörande utrustning.

(c) ta bort, förstöra, förändra copyright notiser eller andra notiser i tjänst eller mjukvara.

(d) använda mjukvara eller tjänst (eller delar av tjänst eller delar av mjukvara) inom kommersiella tjänster till tredje part.

Användande av EpSpots tjänst

5.1 Du förbinder dig att följa anvisningar och regler som är specifika till varje EpSpot uttag och som framgår av respektive uttags informationssida.

5.2 Du ansvarar för att utrustning du ansluter uppfyller gällande regler och lagar, och att utrustningen inte skadar EpSpot uttaget, miljön där det är installerat eller EpSpots tjänst.

5.3 Du förbinder dig att så snart som möjligt meddela EpSpot om du har anmärkningar på ett EpSpot uttag, miljön där uttaget är placerat eller på uttaget eller dess funktion, kvaliteten på elektriciteten som uttaget levererar, eller på EpSpots tjänst.

Debiteringar

6.1 Det framgår i köp-dialogen vem som är säljare av elektricitets-sessionen.

6.2 För det fall säljare är annan än EpSpot, sker debiteringar i enlighet med separat avtal mellan Dig och säljaren och enligt prisinformationen i köpdialogen.

6.3 För det fall EpSpot är säljare, sker debiteringen av förbrukning från ditt EpSpot användare-konto via EpSpot Credits enligt prisinformation i köpdialogen.

6.4 Giltigheten i EpSpot Credits är 365 dagar räknat från inbetalning på ditt EpSpot användarekonto.

6.5 Debitering av ditt användarkonto innehållande EpSpot credits för beställning av Elektricitet inleds vid köps av en Elektricitets-session och slutavräknas i samband med sessionens avslutande, eller i samband med att giltighetstiden för EpSpot Credits går ut.

6.6 Debiteringar av EpSpot Credits kommer att avrundas till närmast högre betalbara valutaenhet gällande i landet.

6.7 Skatt: Alla debiteringar inkluderar gällande skatter, som moms och energiskatt, om inte annat anges.

6.8 Om du anser att EpSpot felaktigt debitera dig, måste du anmäla detta till EpSpot inom 90 dagar från sådan händelse. Ingen återkreditering kan ske efter 90 dagar.

Betalning

7.1 För det fall annan än EpSpot är säljare betalar du för dina debiteringar enligt villkor i separat avtal mellan dig och säljaren.

7.2 För det fall EpSpot är säljare, betalar du med EpSpot credits som debiteras från ditt Användarekonto.

7.3 Du kan köpa EpSpot Credits genom betalningssätt som görs tillgängliga via EpSpot tjänsten. EpSpot Credit som du köper kommer att krediteras ditt användarkonto vid köptillfället, eller vid inlösen av voucher, vid inlösningstillfället.

7.4 Giltighet för EpSpot Credits börjar gälla direkt vilket gör att du inte kan ångra ditt köp. Köpet går alltså inte under distansköplagen.

7.5 Minsta betalning vid köp av EpSpot Credits. Minsta betalning som tillåts meddelas i påfyllningsdialogen.

Användardata och personuppgifter

8.1 Du samtycker till att EpSpot sparar användarhistorik för varje användare och att detta data kommer att lagras och behandlas av EpSpot AB, dess koncernbolag eller EpSpots samarbetspartners i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och och i den omfattning som behövs för fullgörande av tjänsten. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring (förutsatt att kunden inte hos EpSpot har anmält att han eller hon motsätter sig direkt marknadsföring).

8.2 Du kan kostnadsfritt en gång per år få information om hur personuppgifter som rör kunden behandlas. Kunden kan även begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och rättas, blockeras eller utplånas.

Avbrytande av avtal

9.1 Du kan avbryta ditt avtal med EpSpot när du vill genom att begära det, genom att sluta använda EpSpots tjänst och avbryta återkommande betalningar. EpSpot förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan spärra ditt användarkonto, förhindra ditt användande av EpSpots tjänst vid

(a) brott mot avtalsvillkoren

(b) missbruk,

(c) om tjänsten används i olagligt syfte

(d) om det finns risk för osäker användning kontot,

(e) vid misstanke om obehörig användning

(f) eller risk för att du inte fullgör sina förpliktelser mot EpSpot.

(g) Om EpSpot bestämmer sig för att avsluta hela eller delar av tjänsten

(h) Om EpSpot gör en ny tolkning av lagen

(i) Om myndighet så kräver

(j) Om EpSpot partner begär så

9.2 Avslutande av avtal innebär att EpSpot förhindrar ditt användande av EpSpots tjänst, mjukvaror och uttag. Vi förbinder oss rätten att kunna avsluta användarkonton som inte använts på ett år.

9.3 Konsekvenser av avslutande av avtal: Vid avslutande av avtal (a) upphör alla licenser och rättigheter att använda EpSpots tjänster och produkter, (b) du upphör omedelbar med allt användande av mjukvaror, tjänster, websidor och produkter och (c) du tar omedelbart bort mjukvara från hårddisk, minnen, nätverk och förstör alla kopior av mjukvara som du innehar eller är under din kontroll (d) Inbetalda medel i form av EpSpot Credits på ditt användarkonto förfaller.

Ansvar för fel mm

10.1 Vad gäller denna paragraf om Ansvar, inkluderar begreppet EpSpot alla koncernbolag, tillhörande legala enheter alla ledande befattningshavare, alla anställda och alla EpSpots licensgivare.

10.2 EpSpots tjänst levereras som den är och utan garantier. Funktionen i EpSpots tjänst är beroende av flera olika faktorer bortom EpSpot och dess partners kontroll, exempel är elförsörjning, internetuppkopplingar, utrustningar osv, vilket innebär att det finns risk för avbrott i tjänsten under användande. Du måste ta med detta i beräkningen vid ditt användande av tjänsten och du förbinder dig att inte hålla EpSpot eller dess partners ansvarig om avbrott sker. EpSpot ansvarar inte för skador som uppkommer i händelse av enskilda EpSpot uttag eller EpSpot tjänsten är ur funktion.

10.3 EpSpots tjänst förmedlar tillgång till elnätet på olika platser. Kvalitén på sådan ström kan påverkas av elnätets utformning på orten, ortens belägenhet, fastighetens elnät, annan utrustning på nätet, händelser som åsknedslag osv. EpSpot eller dess partners kan inte hållas ansvarig för direkt eller indirekt skada om orsakas av variationer i kvalitén på elektriciteten i elnätet.

10.4 EpSpot eller dess partners ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av bristande kompabilitet mellan din utrustning och den elektricitet som levereras ur respektive EpSpot uttag.

10.5 EpSpot ansvarar inte för användning av EpSpot tjänsten i strid med gällande avtal och instruktioner som EpSpot gjort tillgängliga för kunden genom avtal, instruktioner eller på annat sätt.

10.6 EpSpot ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador hänförliga till skador på din eller annans egendom och som uppstår till följd av din användning av EpSpots uttag eller tjänst.

10.7 EpSpot förbehåller sig rätten att stänga av hela eller delar av tjänsten vid behov, t.ex. för underhåll, uppdateringar.

10.8 Hur man kontaktar EpSpot

EpSpot kontaktas via

(a) Mail till support(a)epspot.com

(b) Telefon 08-519 708 08